حدیث :
  قال ابو الحسن موسى به جعفر علیه السلام : یا هشام ان الله بشر اهل العقل و الفهم فى کتابه فقال فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولوا الالباب  الى ان قال  یا هشام ان لقمان قال لابنه تواضع للحق تکن اعقل الناس وان الکیس لدى الحق یسیر یا بنى ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر فلتکن سفینتک فیها تقوى الله و حشوها الایمان و شراعها التوکل و قیمها العقل و دلیلها العلم و سکانها الصبر یا هشام ان لکل شى ء دلیلا و دلیل العقل التفکر و دلیل التفکر الصمت و لکل شى ء مطیه و مطیه العقل التواضع و کفى بک جهلا ان ترکب ما نهیب عنه الى ان قال یا هشام ان لله على الناس حجتین حجه ظاهره و حجه باطنه فاما الظاهره فالرسل و الانبیاء و الائمه و اما الباطنه فالعقول الى ان قال یا هشام کیف یزکو عند الله عملک و انت قد شغلت قلبک عن امر ربک و اطعت هواک على غلبه عقلک یا هشام ان العاقل رضى بالدون من الدنیا مع الحکمه و لم یرض بالدون من الحکمه مع الدنیا فلذلک ربحت تجارتهم ان العقلاء ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب و ترک الدنیا من الفضل و ترک الذنوب من الفرض یا هشام ان العاقل نظر الى الدنیا و الى اهلها فعلم انها لاتنال الا بالمشقه و نظر الى الاخره فعلم انها لاتنال الا بالمشقه فطلب بالمشقه ابقاهما.
ترجمه :
  امام موسى بن جعفر علیه السلام فرمود: این هشام ! خداوند در کتابش عاقلان و فهمیدگان را بشارت داد و فرمود: پس بشارت ده بندگان مرا، آنان که سخن را مى شنوند و از نیکوترین آن پیروى مى کنند آنان کسانى هستند که خداوند هدایتشان فرموده و آنان خردمندانند  اى هشام ! لقمان به پسرش گفت : در مقابل حق تواضع و فروتنى کن تا عاقل ترین مردمان باشى و همانا کسى که در برابر حق زیرک باشد کم است . اى پسرم ! دنیا دریایى عمیق است که عالمى بسیار در آن غرق گشته اند پس باید در یان دریاى ژرف کشتى تو تقواى الهى و دورن آن کشتى ایمان و بادبان آن توکل و متصدى و متولى آن عقل و راهنماى آن دانش و سکان آن شکیبایى مى باشد. اى هشام ! هر چیزى راهنمایى دارد و راهنماى عقل تفکر است و رهنماى تفکر سکوت است و هر چیزى مرکبى دارد و مرکب عقل تواضع و فروتنى است و براى نادانیت همین بس که بر چیزى سوار شوى که از سوار شدن بر آن نهى شده اى  تا آنجا که فرمود: اى هشام ! خداوند بر مردمان دو حجت دارد یکى حجت ظاهرى و دیگرى حجت باطنى اما حجت ظاهرى همان رسولان و پیامبران هستند و اما حجت باطنى عقلهاى مردمان است  تا آنجا که فرمود:  اى هشام ! چگونه عمل تو در نزد پروردگارت باز داشته اى و پیرو هوایت که بر عقلت چیره گشته است گردیده اى . اى هشام ! همانا خردمند به اندک از دنیا همراه با حکمت باشد خوشنود مى گردد و به اندک از حکمت که همراه با دنیا باشد خوشنود نمى گردد پس به همین خاطر تجارت آنان سودمند است . همانا خردمندان زیادى هاى دنیا را ترک گفته اند تا چه رسد به گناهان و ترک دنیا ناشى از فضل و برترى است و ترک گناهان واجب است .
اى هشام ! همانا شخص خردمند به دنیا و اهلش مى نگرد پس در مى یابد که جز با تحمل سختى به دنیا نمى توان رسید و به آخرت مى نگرد باز مى بیند که جز با تحمل سختى به آن نمى توان رسید پس از بین این دو آن را که باقى تر و ماندگارتر است با مشقت طلب مى کند.