X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

- مکروه است لباس نمازگزار داراى عکس انسان یا حیوان باشد.
2- پوشیدن لباس سیاه و چرک و تنگ .
3- پوشیدن لباس شرابخوار.
4- پوشیدن لباس کسى که از نجاست پرهیز نمى کند.
5- دست کردن انگشترى که نقش صورت دارد
.
6- چیزى بر دهان بستن ، هم براى مرد و هم براى زن
.
7- نقاب براى زن .
8- پوشیدن لباس کسى که پرهیز از غصبى بودن لباسش نمى کند و باکى از پوشیدن لباس غصبى ندارد.
9- پیچیدن جامه بر خود.
  

 مکروهات مکان نمازگزار
1- حمام .
2- زمین نمکزار.
3- مقابل انسان .
4- مقابل درى که باز است .
5- در جاده و خیابان و کوچه اگر براى کسانى که عبور مى کنند زحمت نباشد و چنانچه زحمت باشد حرام ولى نماز باطل نیست .
6- مقابل آتش و چراغ .
7- در آشپزخانه و هر جا که کوره آتش باشد.
8- مقابل چاه و چاله اى که محل بول باشد.
9- رو به روى عکس و مجسمه و چیزى که روح دارد، مگر آن که بر روى آن پرده بکشند.
10- در اطاقى که جنب در آن باشد.
11- در جایى که عکس باشد، اگر چه رو به روى نمازگزار نباشد.
12- مقابل قبر، روى قبر، بین دو قبر، در قبرستان
.

مکروهات نماز
مکروهات نماز آن چیزهایى هستند که ترک کردن آنها باعث ثواب  مى شود، ولى انجام دادنشان اشکالى ندارد و ضرورى هم به نماز نمى زند.
بعضى از آنها عبارتند از:
1- مکروه است انسان در تمام نمازهاى یک شبانه روز سوره توحید را نخواند
.

2- مکروه است خواندن سوره توحید به یک نفس
.
3- سوره اى را که در رکعت اول خوانده مکروه است در رکعت دوم بخواند، ولى اگر سوره توحید را در هر دو رکعت بخواند مکروه نیست
.
4- خواندن قرآن در رکوع و سجود
.
5- برگرداندن صورت کمى به طرف راست یا چپ
.
6- به هم گذاردن چشمها و یا گرداندن آنها به طرف راست و چپ
.
7- بازى کردن با ریش و دست خود
.
8- نگاه کردن به خط قرآن یا کتاب یا خط انگشترى
.
9- ساکت شدن براى شنیدن حرف کسى ، در موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذکر
.
10- انجام دادن هر کارى که خضوع و خشوع را از بین ببرد
.
11- نماز خواندن در موقع خواب آمدن انسان ، و خوددارى کردن از بول و غایط
.
12- پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد
.
13- خمیازه کشیدن اختیارى
.
14- آب دهان و بینى انداختن از روى اختیار.
15- آه کشیدن یا ناله کردن به یک حرف .
16- گذاردن دست بر کمر.
17- موى ریش یا ناخن را به دندان گرفتن یا بریدن .
18- نگاه کردن به آسمان .
19- مکروه است که نمازگزار در حال رکوع سرش را پایین اندازد و یا دستهایش را به پهلوهایش بچسباند و یا این که دستهایش را در میان زانوها قرار دهد
.
20- شکستن انگشتها.
21- بستن چشمها.
22- مقابل آتش ایستادن .
23- مقابل در باز ایستادن .
24- خواب آلوده نماز خواندن .
25- حدیث نفس کردن و گرفتاریهاى دنیوى را در نماز از فکر خود گذراندن .
26- تخلى نکردن قبل از نماز
.
27- مکروه است براى بر طرف کردن گرد و غبار، جاى سجده را فوت کند و اگر در اثر فوت کردن دو حرف از دهان بیرون آید نماز باطل است
.
  مکروهات نماز جماعت
1- اگر در صفهاى جماعت جا باشد، مکروه است انسان تنها به نماز بایستد.
2- مکروه است ماءموم ذکرهاى نماز را طورى بگوید که امام آن را بشنود
.
3- مسافرى که نماز ظهر و عصر و عشاء را دو رکعت مى خواند، مکروه است در این نمازها به کسى که مسافر نیست اقتدا کند
.
4- کسى که مسافر نیست ، مکروه است در این نمازها به مسافر اقتداء نماید
.
توضیح این که مکروه بودن در عبادات به این معنا نیست که ترک آن بهتر است بلکه ثوابش کمتر است .