انمـا یـامـر بـالمعروف و ینهى عن المنکر من کـانت فیه ثلاث خصال:
1
ـ عالم بما یامر, عالم بما ینهى.
2
ـ عادل فیما یامر, عادل فیما ینهى.
3
ـ رفیق بما یـامـر , رفیق بما ینهى. کسـى امـر به معروف و نهى از منکـرمى کند که در او سه ویژگى باشد :
1
ـ به آنچه امـر کنـد دانـا بـاشـد و بـدانچه نیز نهى کنـد دانـا بـاشد,
2
ـ در آنچه امـر کنـد عادل بـاشـد و در آنچه نیز نهى کنـد عادل بـاشد,
3
ـ به آنچه امر کند با نرمش امر کند و بدانچه نیز نهى کند با نرمش نهى کند.  امام صادق