کس را چه زور و زهره که وصف على کند

جبار در مناقب او گفته هل اتى

زورآزماى قلعه خیبر که بند او

در یکدیگر شکست به بازوى لافتى

مردى که در مصاف زره پیش بسته بود

تا پیش دشمنان نکند پشت بر غزا

شیر خدا و صفدر میدان و بحر جود

جان بخش در نماز و جهان سوز در دعا

دیباچه مروت و دیوان معرفت

لشکرکش فتوت و سردار اتقیا

فردا که هر کسى به شفیعى زنند دست

ماییم و دست و دامن معصوم مرتضى